Crna kronika, Hrvatska

Ponedjeljak, 13.10.2008.

CSI: Zagreb

Pogreške u istrazi ubojstva Ivane Hodak

Pogreške u istrazi ubojstva Ivane HodakInterventna je policija dolaskom na mjesto zločina 15 mi­nu­ta na­kon uboj­stva Ivane Hodak u svom ju­rišu u po­tra­zi za ubo­ji­com naj­vje­ro­ja­tni­je kon­ta­mi­ni­ra­la mje­sto uboj­stva i ti­me uklo­ni­la dio tra­go­va ko­ji su mo­žda bi­li klju­čni za rješava­nje slu­ča­ja. Narušena je ne­sme­ta­nost ra­da kri­mi­na­li­sta i fo­ren­zi­ča­ra, a osim sprje­ča­va­nje kon­ta­mi­na­ci­je mje­sta uboj­stva narušena je i nje­go­va taj­no­st. Pogrešno je bilo i što su blokirani i pretraživani automobili, dok je gradski promet nesmetano prometovao. Policija je pod kritikom i zato što je zanemarila krađu u trgovini oružja početkom rujna u Martićevoj u Zagrebu gdje je ukradeno isklju­či­vo oru­žje ka­kvo se ko­ri­sti za li­kvi­da­ci­ju. Jutarnji...